Feit of fictie?

De gemeente investeert te weinig in wegenwerken

Leemstraat - Oud-Turnhout (Oosthoven)

Voor de derde keer in minder dan een jaar liepen de Kleiputstraat, Veestraat, Leemstraat, Weilandstraat en Landbouwstraat in Oud-Turnhout onder water. "Sommige bewoners hebben de voorbije jaren al vier keer water in hun woning gekregen" zegt Stan Michielsen (CD&V).

De bewoners van de getroffen straten stellen voor om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in hun wijk: apart voor rioolwater en regenwater. Ze beseffen dat deze oplossing niet goedkoop is. "Maar het zou toch een prioriteit moeten zijn", vinden zij. "In Oud-Turnhout bestaat er een wanverhouding binnen de investeringen. Vrijetijdsbesteding is in Oud-Turnhout belangrijker dan zonder angst kunnen wonen. We roepen de gemeente daarom op om een gedurfde ommezwaai te maken in de financiële meerjarenplanning. Schrap de sporthal en verbeter nog deze legislatuur de straten, met scheiding van riool- en regenwater. Want door de wijzigende klimaatomstandigheden zal deze wateroverlast nog vaker voorkomen."

 

Feit: Dit artikel is correct

Gemeentebestuur schuift factuur wegenwerken voor zich uit

Wegenwerken

Reeds vele jaren staat het budget voor onderhoud infrastructuur op een status quo. Dit terwijl we weten dat dit budget niet toereikend is voor de nood- zakelijke ingrepen. Ons wegennet veroudert net als de andere infrastructuur en uitstellen van onderhoud maakt dat de uiteindelijke herstellingskost hoger zal liggen op de moment dat het moet en echt niet meer anders kan, dan wanneer men preventief de nodige werken uitvoert. Hoe is het dan mogelijk dat dit bestuur dit budget in 2017 naar de helft, zijnde 250.000 euro jaarlijks terugschroeft? Op die manier schuift men een zware factuur door naar de toekomst.

Waarom volgt het college de aanbevelingen van de werkplaats niet? Integendeel, het brengt het budget terug naar bijna 1/3de van wat de reële behoefte bedraagt? De N-VA had daarom vorig jaar reeds een motie ingediend om het budget niet te verlagen, opnieuw advies in te winnen en het budget op te trek- ken om tegemoet te komen aan de reële investeringsnoden.

Als we nu merken dat personen uit de meerderheidspartijen (Stan Michielsen-CD&V) zelf een oproep doen om een ommezwaai te doen in de meerjarenplanning, is er misschien een nieuw draagvlak mogelijk om het budget voor de nodige wegenwerken opnieuw op te trekken?

N-VA Oud-Turnhout klaagt al 3 jaar de financiële koers die dit bestuur vaart aan. De grote projecten zoals Eigenaard en het Gemeentehuis volgden mekaar snel op en het einde is nog niet in zicht. In onze Duiding van juli 2015 stelde N-VA Oud-Turnhout al dat er beter enkele jaren zou gewacht worden met de bouw van een extra sporthal. Niet alleen om een de gemeentekas een beetje zuurstof te geven en de reserves aan te vullen - voor de pensioenen bijvoorbeeld – maar vooral om bij het bestaande wegennet en patrimonium eens te bekijken welke investeringen er daar dringend nodig zijn.

Het college laat echter betijen. Net als de N-VA-fractie vragen vele Oud-Turnhoutenaren zich niet meer af WIE er eigenlijk bestuurt maar gewoon of er nog wel bestuurd wordt. Na een jaar van politiek gekibbel (2015) binnen de meerderheid (CD&V-Groen-sp.a) over de sjerp, hadden we gehoopt dat 2016 een nieuwe,noodzakelijke start zou betekenen. Helaas niks is minder waar. Opnieuw moeten we constateren dat door intern gekibbel, dit schepencollege (CD&V-Groen-sp.a) wordt verlamd door interne ruzies.

 

 

 

De huidige meerderheid (CD&V, Groen sp.a) is een samenhangende ploeg en toont daadkracht

De coalitie met CD&V, Groen en Sp-a heeft, weliswaar met een krappe meerderheid, tot nu toe een mooi palmares gerealiseerd, wat men ook moge beweren.

Dat er af en toe flink wordt gedebatteerd is waar, maar de meningsverschillen binnen het college bleken nooit onoverkomelijk. Het is dan ook spijtig dat het door sommigen wordt voorgesteld alsof er de laatste 2 jaar niets is gebeurd, behalve ruzie maken.

Fictie: Dit artikel is incorrect
Gevonden in
CD&V Oud-Turnhout-HAH blad
over deze onderwerpen: 
Algemeen Beleid, Feit of fictie?

Deze meerderheid (CD&V-Groen-sp.a) heeft maar liefst 8 maanden nodig gehad om tot een aanduiding van een nieuwe burgemeester te komen. Ondertussen zijn we halverwege deze legislatuur, maar van adequaat besturen is er nog niet veel in huis gekomen. De afgelopen jaren zijn we met deze meerderheid van ruzie naar ruzie gegaan. We geven jullie graag even een korte bloemlezing uit 2015:

 •  “Groen stapt boos op” - gemeenteraad van 19 februari 2015
 • “Coalititie staat op springen” - Bron: HLN van 21 februari 2015
 • “Groen beraadt zich over toekomst coalitie” - Bron: HLN van 24 februari 2015
 •  “Ik ben de lakse politiek in mijn gemeente echt beu”- dixit Dirk Peeters, Bron: NB van 12 mei 2015
 • “Burgemeester Leo Nys geeft er de brui aan”- Bron: GVA van 22 mei 2015
 • “Leo Nys hangt 1 november sjerp aan de haak” - Bron HLN van 18 september 2015
 • “CD&V houdt halstarrig vast aan sjerp” - Bron HLN van 19 september 2015
 • “Coalitie is meerderheid kwijt” - Bron: HLN van 15 oktober 2015
 • “CD&V zet Jos Vinckx uit fractie” - Bron: HLN van 16 oktober 2015
 • “Wordt Jos Vinckx de nieuwe burgemeester van Oud-Turnhout?” - Bron RTV van 19 november 2015
 • “Jos Vinckx krijgt steun van coalitie als nieuwe burgemeester” - Bron NB van 5 december 2015

Zoals jullie merken beste inwoners van Oud-Turnhout, dit bestuur heeft van deze onderlinge twisten, hun handelskenmerk gemaakt. Het vertrouwen in deze meerderheid is diep onder het nulpunt gedaald.

De uitdagingen waar de gemeente voorstaat zijn groot, denken we maar aan onze financiële situatie en de vergrijzing. Toch laat deze coalitie maar betijen en duwt alles voor zich uit naar de volgende legislaturen.  Meer nog, men is meer bezig met het vasthouden aan de macht en het zoeken van een burgemeester dan beleid te voeren. Zijn dit de vooruitzichten die we nog de volgende 3 jaren mogen verwachten? Een bestuur van lopende zaken? 

De meerderheid in Oud-Turnhout zorgt voor een goed financieel beheer van de gemeente

Eigenaard

Naast tal van kleinere projecten werden tijdens deze legislatuur heel wat investeringen afgerond: het ontmoetingscentrum, Eigenaard met 30 assistentiewoningen, de verbouwing van het gemeentehuis, het fietspad door de Liereman, de vernieuwing van de Heerestraat en de Neerstraat. Verder zijn er de samenwerking binnen de stadsregio en het project Kempen2020.

Op financieel vlak werden de opgelegde budgetdoelstellingen gehaald en dat is zonder inkrimpen van het personeelsbestand en het beperken van voorziene investeringen gebeurd.

 

Fictie: Dit artikel is incorrect
Gevonden in
CD&V Oud-Turnhout-HAH blad
over deze onderwerpen: 
Algemeen Beleid, Feit of fictie?

De geplande investeringen van deze meerderheid wegen te zwaar door op het gemeentebudget

Gemeentehuis

N-VA Oud-Turnhout pleit al geruime tijd voor matiging van de investerings- en uitgavedrift die momenteel heerst in Oud-Turnhout. Het huidige schepencollege (SP.A, Groen, CD&V) zal deze legislatuur, diverse grootschalige projecten uitvoeren. De meest zichtbare van die projecten in 2014 zijn de verbouwing aan het gemeentehuis 1,5 milj €, de assistentiewoningen van Eigenaard 7 milj €, maar daarnaast ook investeringen in het jeugdhuis De Splinter en Bezoekerscentrum De Liereman bijvoorbeeld. De totale investeringskost voor de periode 2014-2019 bedraagt 23,6 miljoen euro (bron: meerjarenplan 2014-2019, website Oud-Turnhout). In het aangepaste meerjarenplan (gemeenteraad december 2014) merken we zelfs dat de investeringen nog met 1,14 miljoen euro zullen toenemen. We zijn nogmaals niet tegen deze projecten, wel pleiten we voor matiging in de investeringen en een juiste timing.

Om al deze investeringen te financieren, is men genoodzaakt om volgende stappen te ondernemen:

Eénmalige maatregelen: zoals verkoop gronden bijvoorbeeld parking vrachtwagens op Stwg. Op Mol
Volledige opname reservefonds voor 3,2 miljoen euro
Aangaan van extra leningen (2014: 4,8 miljoen euro, 2015: 4 miljoen euro, ...)
Verhoging opcentiemen en aanvullende personenbelasting

Met een grote investering zoals Eigenaard zit de gemeente al met een zware financiële rugzak. Een goed voorbeeld van wat we bedoelen was de niet voorziene verkoop van een obligatieportefeuille van 840.000 € in december om de tegenvallende inkomsten uit Eigenaard op te vangen. In plaats van 2,4 milj. € inkomsten kwam er slechts 1 milj € binnen. Op termijn zal dit allemaal wel in orde komen maar ook deze spaarpot van 840.000 € is voorgoed weg. Een extra consequentie van deze investeringspolitiek is het aangaan van extra leningen, waardoor we de komende jaren met een sterk stijgende aflossingsgraad zitten. In 2014 bedroeg dit 983.000 € en dit loopt in 2019 op tot 1.929.767 €.