Financiën Oud-Turnhout

Op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: Financieel Beleid
Financiën Oud-Turnhout

Structurele, lange termijn maatregelen

Onze gemeente functioneert met het geld van onze inwoners. Dit geld moet verstandig worden besteed. Een transparant financieel beleid, met een begroting in evenwicht, is dan ook cruciaal. Daarbij moeten we, zeker in de huidige budgettaire context, keuzes durven maken. Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk. Wel integendeel, de N-VA wil werk maken van structurele maatregelen. Daarbij is het belangrijk dat alle beleidsdomeinen in hun geheel worden bekeken, samen met al onze gemeentelijke organisaties. Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte als de lange termijn.Tot slot moeten we het financieel beleid zowel voor de eigen organisatie als voor de burgers simpel houden. Duidelijk maken vanwaar de centen komen en waar deze worden uitgegeven. Eenvoud is het kernbegrip.

Uitgaven onder controle

De gemeentefinanciën moeten zoals elk huishouden de rekening op orde hebben. De eerste regel hierbij is niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Nazicht van budgetten is cruciaal, sluipende budgetverhogingen en onnodige marges moeten en kunnen worden vermeden. Voor grote investeringen wordt er natuurlijk een lening afgesloten, maar hierbij geen overdreven investeringspolitiek of prestigeprojecten. Periodieke aflossingen van de lening mogen geen beperkingen leggen op de dagelijkse werking van de gemeente.

  • Telkens wanneer nieuwe budgetten of meerjarenplannen worden opgemaakt, vertrekken we van een wit blad zonder verworvenheden. Door zogenaamd ‘zero-based’ te werken moet men elke uitgave opnieuw verantwoorden en worden er geen zaken aangehouden omdat die voorheen nu eenmaal ook al zo waren.
  • We maken bij de budgettering van het beleid steeds de vergelijking met andere gelijkaardige gemeenten en projecten. Op die manier proberen we een standaard te bepalen waaraan we ons kunnen spiegelen bij het nemen van financiële beslissingen.
  • Tijdens het jaar houden we ons aan een strikte budgetopvolging waarbij we op heel regelmatige basis een formele controle uitvoeren en de budgetten eventueel bijsturen.

Een verantwoorde subsidie- en belastingspolitiek

Onze inwoners moeten opnieuw het gevoel hebben dat ze een eerlijke bijdrage leveren aan de dienstverlening en infrastructuur die ze ervoor in de plaats krijgen. Een fiscaal rechtvaardig beleid. We voeren geen verhogingen door van niet-sturende belastingen, maar streven ernaar om die zoveel mogelijk te verlagen. Dit zijn heffingen die enkel maar inkomsten generen voor de gemeente, zonder een overwogen beleidsdoel. Denk bijvoorbeeld aan de recente verhoging van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op onroerende voorheffing.

Subsidies moeten voor N-VA:

  • transparant en objectief zijn
  • niet vanzelfsprekend zijn; het beste instrument hoort op de beste plaats
  • ook zelf verworven worden door de gemeente 

Het beste instrument op de beste plaats:

Subsidies zijn niet de enige mogelijkheid om verenigingen en innovatieve burgers te ondersteunen. Het toekennen ervan mag dan ook geen evidentie worden. Als bestuur moet men altijd nadenken over wat het beste instrument is om het vooropgestelde doel te bereiken.

  • Onderscheid maken tussen belasten en belonen. Een gezonde mix tussen deze twee is belangrijk. Bijv. belasten van leegstand is een veelvoorkomende maatregel, maar we kunnen ook ondernemende inwoners een financiële stimulans geven door, zeg maar, een pop-up zaak hier te vestigen. Eén maatregel heeft dan direct positieve gevolgen op verschillende domeinen. Zo wordt leegstand bestreden, de eigenaar betaalt geen belasting meer hierop, het brengt extra sociaal leven naar ons dorp, creatieve, ondernemende burgers kunnen zich ontplooien, enz…
  • We bekijken of we als gemeente niet beter zelf investeren in een bepaalde infrastructuur om die dan te verhuren of in concessie te geven aan verenigingen die er nood aan hebben. Dat lijkt vooral een  mogelijkheid wanneer er meerdere verenigingen gebruik van kunnen maken of wanneer de  infrastructuur op gemeentelijke grond staat. Tot in welke mate kunnen we bijvoorbeeld het, toekomstig, jeugdhuis ontwikkelen tot een jeugdcentrum? Een jeugdcentrum heeft uiteindelijk als doel mensen elkaar te laten ontmoeten, te activeren, samen iets verwezenlijken en jongeren te vormen. 

De eigen verwerving van subsidies optimaliseren:

Als goede huisvader is het aan het gemeentebestuur om niet enkel subsidies te geven, maar ook zelf alle mogelijkheden voor de externe financiering van projecten te bekijken. Nog al te vaak worden subsidiemogelijkheden niet benut. We hoeden ons er evenwel voor om bepaalde projecten op te zetten, louter en alleen om subsidies binnen te halen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is