Lokaal werk

Slim investeren in onze gemeente

N-VA Oud-Turnhout heeft een duidelijke visie over hoe de gemeente moet omgaan met haar financiën.

Wij vragen:

 • De opbouw van financiële reserves.
 • Een vermindering van de opcentiemen.
 • Duurzaam financieel beleid/beleggen.
 • Een kritische evaluatie van de belangrijkste investeringsprojecten die nog voorzien zijn deze legislatuur

Kleine projecten in het zuiden ondersteunen

De N-VA Oud-Turnhout vindt dat het tijd is voor een herziening van het reglement. Daarom wensen wij aan ROSA (Raad voor ontwikkelingssamenwerking) de opdracht te geven om dit verder uit te werken.

Belangrijke uitgangspunten voor N-VA Oud-Turnhout zijn:

 • De automatische overdracht van het restbedrag aan koepelorganisatie 11.11.11 moet verdwijnen.
 • We moeten inzetten op De 4de Pijler, die kleine projecten opzet in het zuiden.
 • Duurzaamheid en klimaatfinanciering moeten opgenomen worden.
 • 0,7 procent moet een streefdoel zijn, geen vast gegeven.
 • Het principe van goed bestuur moet centraal staan.

 Sociaal beleid

Een eerste stap is die oefening maken voor het politieke bestuur van het OCMW:

 • De functie van ondervoorzitter OCMW moet een niet-betalend mandaat zijn.
 • De OCMW-raad moet in de gemeenteraad geïntegreerd worden.
 • De oprichting van een vast bureau.

Rol Eigenaard:

 • Kan Eigenaard (of andere partners in de gemeente) nog een rol spelen als woonzorgcampus. Momenteel wordt dit te beperkt ingevuld als assistentiewoningen.
 • Een langetermijnvisie ontwikkelen op ‘waardig ouder worden in eigen omgeving’ en zorg
 • Modulair bouwen (zie proefprojecten Turnhout).

Jobs als buffer tegen armoede:

Lokale besturen kunnen een kader scheppen waarbinnen diverse actoren elkaar ontmoeten, om zo een doortastend lokaal werkgelegenheidsbeleid te creëren. Recent is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld (en goedgekeurd op de gemeenteraad) tussen Stadsregio, OCMW en VDAB voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids-, flankerend onderwijs- en welzijnsbeleid. Deze overeenkomst is een belangrijk engagement. N-VA Oud-Turnhout drukt de wens uit dat deze overeenkomst geen dode letter blijft, maar een basis zal vormen voor een echt activerend beleid.

Betaalbaar wonen in Oud-Turnhout:

Naast het invullen van de randvoorwaarden, heeft de gemeente als taak om een aanbod te doen van betaalbare gronden voor jonge gezinnen.

Niet stilstaan, maar vooruitgaan

Een goed onderhoud van onze wegen en infrastructuur draagt bij tot een verkeersveilige gemeente. De N-VA wil daarom de komende jaren een correct budget voorzien voor het onderhoud van onze wegen en infrastructuur.

Wij vragen daarom:

 • Budgettering op lange termijn voor mobiliteit en infrastructuur (op basis van een cyclus voor de drie parochies).
 • Verkeersveilige maatregelen in de brede omgeving van scholen (en belangrijke trajecten woonomgeving- schoolomgeving).
 • N-VA Oud-Turnhout wil ook de blauwe parkeerzone uitbreiden naar beide kanten van de Steenweg op Turnhout, zodat de ongelijke situatie voor de winkeliers verdwijnt. Tegelijk dient de maximale parkeertijd uitgebreid te worden naar twee uur.

Een gezonde geest, in een gezond lichaam

Vanuit de diverse sportclubs, met ondersteuning vanuit sportpromotie, wordt dagelijks veel werk verzet om iedereen in onze gemeente aan het sporten te krijgen. Hiervoor moet men kunnen rekenen op een goede ondersteuning en kwalitatieve infrastructuur.

Daarom stelt N-VA:

 • Beter onderhoud van bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld het voetbalveld van de gemeente).

 • Wachten met de bouw van de sporthal (maar het project niet afblazen). Eerst de nodige gronden aankopen om voldoende parkeercapaciteit te creëren. Voldoende financiële reserves opbouwen voor een dergelijk project.

 • Slim investeren in een breder aanbod van sporten, zoals een hondenweide of een moutainbikeparcours.

Stiltegebied: de trekker van ons toerisme

Jaarlijks ontvangt het natuurgebied Liereman 100 000 bezoekers. De kracht en de waarde van dit stiltegebied ligt hem in het respect waarop de mens hier omgaat met een uniek stukje natuur. De afgelopen jaren ontbreekt echter de economische component in dit verhaal.

N-VA Oud-Turnhout vraagt daarom:

 • De uitbouw van de werking van Hofke van Chantraine als motor voor het toerisme.
 • Een stimulerend horecabeleid in samenwerking met betrokken partners.
 • Verdere ondersteuning van lokale activiteiten (Oud-Turnhout als levende gemeente).

De ontwikkeling moet gebeuren binnen een duidelijk afgebakend kader waar het Lieremangebied volledig wordt gerespecteerd als stiltegebied (dit is uiteindelijk ook de aantrekkingskracht). De uitbouw van het beleid rondom moet duidelijk een aantal toetsstenen hebben, zodat we tot één coherent geheel kunnen komen waarin alle betrokkenen elkaar versterken.